Stichting Scheepvaart
Basisverzekering
 
Iedereen die in Nederland woont of in Nederland werkt en over het loon loonbelasting betaalt, is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en is verplicht zich daarvoor in te laten schrijven bij een zorgverzekeraar die daarvoor over de noodzakelijke vergunningen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten beschikt. Zorg en Zekerheid heeft deze vergunningen.  
 

Aan- en afmelden

Voor de aanmelding kunt u op deze site onder “Download” een aanmeldingsformulier verkrijgen. Na volledige invulling en ondertekening kunt u dit naar ons opsturen. U kunt ook gebruik maken van het interactieve aanvraagformulier dat u aantreft in de kolom aan de linkerzijde van deze webpagina. Aanmelding moet binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht plaatsvinden. Doet u dat niet, dan moet u een boete betalen van 130% van de premie bij de verzekeraar waar u zich aanmeldt over de periode die u te laat bent. Deze boete geldt niet als u kunt aantonen dat de te late aanmelding u niet verweten kan worden.


Opzeggen van de verzekering kan langs verschillende wegen: u kunt schriftelijk bij AZVZ opzeggen of via uw nieuwe verzekeraar de opzegservice gebruiken. Opzeggen kan tot 1 januari en u moet dan vóór 1 februari elders ingeschreven worden, waarna de verzekering met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari. In de opzegging moet wel duidelijk worden aangegeven op welke verzekerde(n) die opzegging betrekking heeft; vermeldt u daarom de desbetreffende BurgerServiceNummers en de namen en adressen van de betrokkenen.

Opzeggen kan niet als u een premieachterstand heeft, tenzij de dekking van de verzekering is geschorst. Opzeggen kan ook niet bij wijzigingen of herziening van de premie of de verzekeringsvoorwaarden als die wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen. Opzeggen kan wèl als u het niet eens bent met wijzigingen in premie of voorwaarden die niet voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Opzeggen kan dan tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt en kan in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging in de voorwaarden of de premie is meegedeeld. Opzeggen kan ook bij verandering van werkgever waardoor u onder een andere collectiviteitsregeling valt.  
 

De verstrekkingen

De zorgverzekering geeft recht op alle zorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet. De polis is grotendeels gebaseerd op het naturasysteem. Dat betekent dat met zorgverleners in heel Nederland duidelijke afspraken gemaakt zijn. Daarmee garanderen wij dat u binnen een redelijke afstand en reistijd alle zorg kunt krijgen die u nodig heeft. De afspraken met zorgverleners gaan onder andere over de beschikbaarheid van dienstverlening, kwaliteit en extra zorg. De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd zodat u niet hoeft voor te schieten.
Als wij geen afspraken hebben met zorgverleners bij u in de buurt, kunnen wij voor u bemiddelen. De betreffende zorgverlener zal u in dat geval een factuur sturen die u bij AZVZ kunt declareren.

Wij hebben afspraken met verreweg de meeste zorgverleners gemaakt. Welke zorgverleners dat precies zijn kunt u zien door op de hierna volgende link te klikken: www.zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Verzekeren/Vind-uw-zorgverlener-1.htm. Deze afspraken betreffen ook de tarieven die voor de verleende behandeling gelden. Wanneer u echter zorg wilt ontvangen van een zorgverlener waarmee wij deze afspraken niet gemaakt hebben, dan vergoeden wij in bepaalde gevallen niet meer dan 75% van het marktconforme tarief of het tarief zoals dat in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) door de overheid is vastgesteld. Welke vergoeding wij dan zullen betalen kunt u achterhalen door hiernaar bij ons telefonisch te informeren.

 
Voor bijvoorbeeld kraamzorg, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie is de vergoeding voor de zorg, geleverd door een niet-gecontracteerde zorgverlener, beperkt tot 75%; dus zonder maximum per jaar. 

Huisartsenzorg en farmaceutische zorg vallen niet onder de hier bedoelde 75%-vergoeding.
Wij kunnen op deze plaats uiteraard niet alle mogelijkheden vermelden. Wij adviseren u daarom om in voorkomende gevallen onze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt ook schriftelijk (Postbus 9138, 1006 AC Amsterdam), via e-mail (info@scheepvaartnet.nl) of via onze website (www.scheepvaartnet.nl) contact met ons opnemen.

De premie

De premie is een vast bedrag per jaar, dat maandelijks in gelijke delen bij vooruitbetaling aan de verzekeraar moet worden afgedragen. Deze premie wordt door elke verzekeraar voor zijn eigen verzekerden vastgesteld en verschilt dus van verzekeraar tot verzekeraar. Aan zeevarenden en hun gezinsleden wordt een collectiviteitskorting verleend van 10%, waardoor de premie van AZVZ tot de laagste van Nederland behoort.
Deze premie kan ook bij vooruitbetaling voor een geheel of een half jaar worden voldaan. Dan wordt een korting verleend van 2% respectievelijk 1%.

De nominale premie behoeft alleen betaald te worden voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

 

De verzekeringsvoorwaarden

Onze op dit moment geldende verzekeringsvoorwaarden voor de zorgverzekering met de bijbehorende reglementen kunt u van deze site downloaden (links op deze pagina onder het knopje “Download”). Ook hebben wij een handzaam vergoedingenoverzicht voor u opgesteld.

U kunt deze voorwaarden met de reglementen ook kosteloos opvragen bij AZVZ:

Postbus 9138, 1006 AC AMSTERDAM of via  of via 020- 586 66 66. 

 
Wijzigingen in premie en/of verzekeringsvoorwaarden

Wijzigingen in de premie en/of de verzekeringsvoorwaarden per 1 januari worden op onze website bekend gemaakt onder het knopje “laatste nieuws” en worden aan verzekerden kenbaar gemaakt bij de verlenging (“prolongatie”) van de verzekering. Vinden tussentijds wijzigingen plaats door wijziging in wetgeving of andere overheidsregels, dan worden de verzekerden daarvan eveneens op de hoogte gesteld door middel van een brief en vermelding op de website onder “laatste nieuws”.

 

Het bewijs van inschrijving

U ontvangt van ons de Verzekeringspas als bewijs dat u bij AZVZ als verzekerde staat ingeschreven. Op deze pas staan belangrijke gegevens over uw verzekering. De Verzekeringspas moet u altijd tonen als u hulp inroept van een zorgverlener.
De ene kant van de pas, waarop het beeldmerk van AZVZ staat, is geldig in Nederland. De andere kant, de European Health Insurance Card, is tijdens uw vakantie geldig in Australië, Zwitserland en alle EER-landen (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden). 

Gaat u buiten deze landen op vakantie, neem dan vooraf contact met ons op; voor sommige landen kunnen wij u dan een formulier verstrekken waarmee u uw Nederlandse verzekering kunt aantonen.
Voor zeevarenden geldt dat de zorgverzekering buiten Nederland of hun woonland niet geldig is als zij daar verblijven wegens beroepswerkzaamheden.
Tot het moment waarop u de Verzekeringspas heeft ontvangen, kunt u in Nederland uw polisblad tonen als u hulp van een zorgverlener inroept.


Het eigen risico

Voor de basisverzekering geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2018 bedraagt dit per verzekerde € 385,00. Dit eigen risico geldt niet voor verzekerden tot 18 jaar, voor zwangerschap, bevalling, kraamzorg en de meeste huisartshulp.     

Het voldoen van het eigen risico gebeurt doordat de verzekeraar één of meer keren per jaar het verschuldigde wettelijk eigen risico bij de verzekerde in rekening brengt.

Zorg en Zekerheid biedt onder het label AZVZ geen vrijwillig eigen risico aan zijn verzekerden aan.

 

Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS