Stichting Scheepvaart
AZVZ en uw privacy
Wij respecteren de privacy van onze verzekerden en de andere mensen met wie wij te maken hebben bij de uitvoering van onze verzekeringen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens vinden wij van groot belang. Daarnaast volgen wij uiteraard de bepalingen die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn opgenomen, waarmee eisen gesteld worden aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is (persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de algemene Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (inclusief addendum Zorgverzekeraars) dat door ons wordt nageleefd. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.
 
Waarom verzamelen we informatie?
Bij de aanmelding voor een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen*. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken ten behoeve van fraudepreventie. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken om u andere producten onder de aandacht te brengen. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is; dat is over het algemeen zeven jaar na het einde van de verzekering.

In veel gevallen hebben wij gegevens betreffende uw gezondheid nodig. Dat zijn alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.
Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur (de arts, die ons op onafhankelijke wijze adviseert over medische aangelegenheden) is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Voor de basisverzekering wordt ten behoeve van de acceptatie geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Hieronder wordt verstaan dat een zorgverzekeraar beoordeelt of iemand die als verzekerde is aangemeld, gelet op zijn gezondheidstoestand, voor die verzekering in aanmerking komt. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Ook voor de aanvullende verzekering maken wij geen gebruik van risicoselectie.
 
Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben we beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.
 
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt verstrekken wij deze pas aan u via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Om uw privacy te beschermen worden geen gegevens betreffende uw gezondheid verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan anderen, tenzij dit op grond van de wet verplicht is of is toegestaan en de verstrekking noodzakelijk is, of in geval van fraude.
Ook leveren wij uw naam, adres en verzekeringsgevens aan een landelijke database, waar zorgverleners kunnen zien bij welke verzekeraar een patiŽnt is ingeschreven, zodat zij weten aan wie de declaratie voor de verleende hulp gestuurd moet worden. Ook de zorgverzekeraars hebben toegang tot deze database, zodat bijvoorbeeld bij een nieuwe aanmelding nagekeken kan worden wie de vorige verzekeraar was, zodat daar de verzekering kan worden afgemeld als daarvoor door de nieuwe verzekerde toestemming is gegeven. Gegevens over verstrekkingen en gezondheid worden niet aan die database verstrekt.
Als u niet wilt, dat de bovenbedoelde gegevens over u aan die landelijke database worden verstrekt, kunt u ons dat meedelen, met de redenen waarom u dat niet wilt. Dat kan het geval zijn als u behoort tot een zogenoemde kwetsbare groep, zoals bijvoorbeeld de bewoners van een blijf-van-mijn-lijf-huis dat kunnen zijn. U moet zich daarbij dan wel realiseren, dat een zorgverlener wel eens de rekening voor de verleende zorg bij u zou kunnen indienen; de zorgverlener kan dan immers niet in de landelijke database nakijken bij welke verzekeraar u ingeschreven bent. Ter voorkoming van problemen adviseren wij u in voorkomende gevallen zo mogelijk eerst contact met ons op te nemen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht uw gegevens in te zien, deze te laten aanpassen als die gegevens niet correct zijn of die te laten verwijderen als wij aan de wettelijke bewaarplicht hebben voldaan.
Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u zo spoedig na uw aanvraag, in het algemeen binnen twee weken, een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons de correcties doorgeven. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. U kunt een dergelijk verzoek richten aan:

AZVZ 
Postbus 9138
1006 AC Amsterdam
Voor schriftelijke vragen over het privacy statement kunt u op hetzelfde adres terecht.
U kunt uw vraag ook stellen via e-mail: info@scheepvaartnet.nl
 
Klachten
Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u die per gewone post of via ons e-mailadres aan ons toesturen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de Geschillencommissie zorgverzekeringen. Voor de procedure, het adres en de termijn waarbinnen uw klacht ontvangen moet zijn, verwijzen wij u graag naar onze verzekeringsvoorwaarden voor de zorgverzekering, artikel 37.
 
Actualiteit privacy statement
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze webpagina kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.


* Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van die gegevens worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren natuurlijk op de eerste plaats de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast kan een zorgverzekeraar op grond van bepalingen in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ verplicht zijn om bepaalde informatie te verstrekken. U kunt ervan overtuigd zijn, dat wij daar uiterst secuur mee omgaan.

Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS