Stichting Scheepvaart
Privacyverklaring

De Vereniging Zee-Risico 1967 (hierna te noemen ZR67) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring geven wij helderheid over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Algemeen

 

ZR67 voert de zogenaamde verplichte regeling uit. De verplichte regeling is gebaseerd op de artikelen 734d t/m m van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Alle werkgevers en scheepsbeheerders die werken met zeevarenden die op grond van vigerende wet- en regelgeving vallen onder de verplichte regeling, zijn van rechtswege bij ZR 1967 aangesloten.

 

De verstrekkingen bestaan uit:


Bij ziekte van een zeevarende:

 • Bestaat de eerste 52 weken recht op ziekengeld. De uitkering bedraagt 80% van het dagloon.

Bij ongeval of beroepsziekte:

 • Dan wordt de termijn van 52 weken verlengd tot maximaal 4 jaar. De uitkering wordt na 52 weken verlaagd tot 70% van het dagloon. Is er na 4 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid, dan bestaat aanspraak op een afkoopsom die gerelateerd is aan de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Overlijdensuitkering voor nagelaten betrekkingen.

 • Vergoeding van medische kosten voor zover ze in het woonland zijn gemaakt.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur van ZR67 is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Vereniging Sociaal Maritiem Werkgeversverbond.

 • Stichting van de Nederlandse Visserij.

 • Nautilus International.

 • Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Het bestuur van ZR67 stelt jaarlijks de premie vast.

 

Persoonsgegevens en doeleinden

 

ZR67 verwerkt de volgende categorieŽn van persoonsgegevens

 

Van de werknemer

Normale persoonsgegevens

 • NAW- en dienstverbandgegevens.

 • Geboortedatum.

 • Nationaliteit.

 • Verpleegadres.

 • Naam contactpersoon verpleegadres.

 • Telefoon contactpersoon.

 • Datum indiensttreding.

 • Datum einde dienstverband.

 • Functie.

 • Datum afmonstering/naam schip.

 • Datum aankomst woonland.

 • 1e verzuimdag.

 • Verzuimoorzaak (bedrijfsongeval?).

 • Loongegevens.

Doeleinden

 • Om de aansluiting van rechtswege met de werkgever of scheepsbeheerder tot stand te brengen.

 • Identificatie werknemer.

 • Om declaraties te kunnen verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens

 

Bij de uitvoering wordt onderscheid gemaakt tussen verzuim en het betalen van medische facturen. Met betrekking tot verzuim wordt betaald op basis van advies van de medisch adviseur. Bij het betaalbaar stellen van medische facturen zijn de gegevens m.b.t. gezondheid wel bekend bij de claimbehandelaar. Uit oogpunt van personele bezetting  bestaat er geen functiescheiding tussen deze twee taken. Voor deze medewerker geldt een geheimhoudingsplicht.

 

Doeleinden

 

Om declaraties te kunnen verwerken.

 

Van de bestuursleden

 

Gevoelige persoonsgegevens

 

Kopie paspoort.

 

Doeleinden

 

Voor inschrijving Kamer van Koophandel.

 

Grondslagen

 

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke regeling.

 

Buiten de EER

 

ZR67 geeft geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

Bewaartermijn

 

Er geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

 

Beveiliging van gegevens

 

ZR67 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Bij verlaten van de werkplek wordt de computer van de medewerker na enkele minuten (automatisch) vergrendeld.

 • Er kan geen informatie vanaf de werkcomputer op een USB-stick worden opgeslagen.

 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • Het pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Er is een procedurebeschrijving opgesteld.

 • Medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

 • Medewerkers zijn geÔnformeerd over en zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Het regelmatig testen en evalueren van de genomen maatregelen.

 • Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die er voor zorgt dat bovengenoemde maatregelen worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ZR67 gebruik van diensten van Anker Verzekering n.v., zogenaamde verwerker. Met Anker Verzekeringen n.v. is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten

De betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen bestaat het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor het inzien van de persoonsgegevens kan een afspraak worden gemaakt met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten


Als betrokkene klachten heeft over de wijze waarop wij de persoonsgegevens behandelen, kan contact worden opgenomen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht betrokkene er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

 

ZR67 gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die bij het bezoeken van onze website op de harde schijf van een computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om onze website beter te laten functioneren en deze te monitoren.


Wijzigingen privacyverklaring

ZR67 kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze website www.scheepvaartnet.nl geplaatst. Wij adviseren om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

 

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verwerking van uw gegevens door ons of als er iets niet duidelijk is, dan kunt u contact opnemen met Erik Weisfelt, Functionaris Gegevensbescherming (FG), telefoonnummer 050-520 99 73 of stuur een e-mail naar info@scheepvaartnet.nl.

 

Contactgegevens

Bezoekadres
Zekeringstraat 32C
1014 BS AMSTERDAM

Correspondentie-adres
Vereniging Zee-Risico 1967
Postbus 9138
1006 AC AMSTERDAM

Telefoon
050-520 97 86: ÷zlem Aydemir, administratief medewerkster

050-520 99 73: Erik Weisfelt, account consultant

 

E-mail 

info@scheepvaartnet.nl

Website
www.scheepvaartnet.nl

Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS