Stichting Scheepvaart
Adviescommissie Zeevarenden

Het Platform Maritiem kent een Adviescommissie Zeevarenden die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat advies uitbrengt als er sprake is van twijfel over de vraag of bepaalde personen aan boord van een schip voor de toepassing van de Wet Zeevarenden moeten worden aangemerkt als zeevarenden. De categorieŽn van personen die voor de toepassing van de wet niet worden aangemerkt als zeevarenden staan omschreven in artikel 1.2 van de Regeling zeevarenden. Voor meer informatie, zie link naar de overheid.

Melding twijfel geval zeevarenden

Nederland heeft op 13 december 2011 de Maritime Labour Convention, 2006 (MLC) van de International Labour Organization (ILO) geratificeerd. Eén van de vragen waarvoor scheepsbeheerders komen te staan, is op wie, op welke personen, deze wet- en regelgeving van toepassing is. In slechts een beperkt aantal gevallen zal een categorie als niet-zeevarende kunnen worden aangemerkt waarop deze wet- en regelgeving niet van toepassing is.

De Minister van I&M kan bij twijfel over een categorie van personen een besluit nemen nadat hij de meest betrokken sociale partners heeft geconsulteerd. De sociale partners die de Minister kunnen adviseren zitten in de Adviescommissie zeevarenden, onderdeel van het Platform Maritiem.

Een scheepsbeheerder kan er ondanks de Regeling zeevarenden bijvoorbeeld zelf aan twijfelen of een bepaalde categorie personen als zeevarende aangemerkt moet worden, maar hij kan ook een meningsverschil krijgen met een inspecteur van een klassenbureau of met iemand die zelf vindt dat hij zeevarende is terwijl de scheepsbeheerder dat niet vindt.

Ten einde belanghebbenden te assisteren bij het vinden van oplossingen voor zulke twijfelgevallen, heeft genoemde Commissie de Melding twijfelgeval zeevarenden ontwikkeld. Dat is een formulier waarmee informatie wordt verzameld aan de hand waarvan in twijfelgevallen tot een beoordeling gekomen kan worden van de vraag of een bepaalde categorie personen al dan niet als zeevarende aangemerkt dient te worden. Het formulier is voorzien van een uitgebreide toelichting.

Het is de bedoeling dat het formulier door een belanghebbende wordt ingevuld en vervolgens wordt ingediend bij de werkgevers- of werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten. De organisatie legt twijfelgevallen voor aan de Advies≠com≠missie zeevarenden. 

Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS